Maro Polykarpou

Maro Polykarpou is a second-year law student at the University of Nottingham.